Logo2
  • Skog&utmark
  • Skog og skogsdrift

Skogen i Lunner Almenning

Skoginformasjon

Lunner Almenning er den syd-østre delen av den gamle Hadelandsalmenningen. Skogarealene ligger hovedsaklig i Lunner kommune, mens 2% ligger i Gran. Ca 30% av eiendommen sogner til Nordmarka, mens resten ligger i Romeriksåsen. 

Tall fra skogbruksplan fra 2001:

Totalt areal:     89000   dekar
Produktiv skog:   78000  dekar
         
Myr:     3720  dekar
Vann:     1792  dekar
Uproduktiv skogsmark:   3277  dekar
Veier, kraftgater o.l   2170  dekar
         
Herav vernet areal etter Naturvernloven 3000  dekar 

I tillegg er det avsatt ca. 640 dekar som biologisk viktige områder (BVO).        

                                                                                    

Produktiviteten

Produktiviteten måles etter et H40-bonitetssystem fra 6 - 26 som angir skogens høyde ved 40 års alder. Mesteparten av vårt areal har bonitet 14 (42 %) som vi kaller middels bonitet. 23 % ligger over bonitet 14 og 36 ligger under.   

                                                                 

Alderssammensettning

Skogen i Lunner  Almenning bærer preg av intensiv drift de siste 30 år. Dette gir seg utslag i at vi i dag har mye ungskog, ca. 75% av arealert er skog med alder 0 (hogstflater) til ca. 50 år. Den eldste skogen har en alder på 130 - 150 år. En god del av dette står på områder som er vanskelig tilgjengelig for skogsdrift. Ved skogtaksten i 2001 var det registrert en stående kubikkmasse på 540 000 m3. Av dette var 77 % gran, 20 % furu og 3 % bjørk.  I dag (2016) avvirker vi ca. 18 000 m3 årlig i form av slutthogster og tynning.

 

Brannfare

I løpet av sommeren er det stadig perioder der det er lite regn. Da blir skogbunnen svært tørr, og faren for skogbrann øker. LA samarbeider med de andre allmenningene på Hadeland om skogbrannberedskap, men det viktigste forebyggende tiltaket er å unngå åpen ild i sommervarmen. Vi oppfordrer derfor til at man medbringer nistepakke eller eventuelt benytter primus (med stor varsomhet) i de tørre periodene. Skogen er en viktig ressurs både økonomisk og helsemessig og en skogbrann kan rasere et stort område på svært kort tid.

 

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates